لطفا کمی صبر کنید

لزوم استفاده از فرصت خدمت سربازی برای ورود به کار و تشکیل خانواده

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از فرصت دوساله خدمت سربازی برای مهارت آموزی ۵۰۰ هزار سرباز جوان و ورود آنان پس از دوران خدمت مقدس سربازی به جامعه کار و تشکیل خانواده باید استفاده کرد.