لطفا کمی صبر کنید

رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب دو وزیر باقی مانده کابینه است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در حال حاضر در حال بررسی و انتخاب دو وزیر نیرو و علوم برای کابینه است.