لطفا کمی صبر کنید

چرا خمیازه مسری است؟

محققان در بررسی‌های اخیر خود موفق شدند توضیحی برای مسری‌بودن خمیازه ارائه کنند.