لطفا کمی صبر کنید

ممکن است آمریکایی ها کره شمالی را به عنوان قدرت هسته ای بپذیرند