لطفا کمی صبر کنید

قانون اساسي و عدم تقسيم مردم به « زن» و « مرد»