لطفا کمی صبر کنید

دوگانه‌سوزی ماشین دولت و تغییر یک راهبرد

علی‌اکبر صالحی اظهار داشته خروج آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین طرف توافق از برجام خللی در ادامه عمل ایران به تعهداتش وارد نمی‌کند، چرا که ما در برجام با طرف‌های اروپایی نیز توافقات و تعهداتی داشته ایم.