لطفا کمی صبر کنید

ورود بازرسی شهرداری به موضوع جذب نیرو در یکی از سازمان‌ها

باتوجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمان های شهرداری تهران؛ رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.