لطفا کمی صبر کنید

ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن چیست؟

محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.