لطفا کمی صبر کنید

نتوانسته‌ایم مدیریت جامعی بر حوزه اجتماعی داشته باشیم / جامعه در شرایط خوبی به سر نمی برد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: «راه خروج از بیماری مزمن حوزه اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه اجتماعی نگاه قیم‌مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان‌ها در این حوزه درگیر شوند.»