لطفا کمی صبر کنید

زندگی بیش از ۱.۵ میلیون نفر با معلولیت ذهنی در کشور

کارشناس امور توانبخشی بهزیستی کشور گفت: بیش از یـک و نـیم میلیـون نفر از جمعیت کشور با یکی از انواع معلولیت ذهنی زندگی کرده و سـه درصـد از ایـن افـراد دارای معلولیت‌های بسیار شدید هستند.