لطفا کمی صبر کنید

تکذیب هجوم مورچه ها به نوزادان دوقلو

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس بندرعباس گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی نسبت به هجوم مورچه ها به نوزادان دو قلو در این شهرستان صحت نداشته و کودکان به هنگام پیدا شدن در سلاامت کامل بودند.