لطفا کمی صبر کنید

پاسخ معترضان گازاشک آور نیست، ساز و کار پراشکال کنکور را اصلاح کنید!