لطفا کمی صبر کنید

صورتهای مالی سازمان IT تصویب شد

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ و بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.