لطفا کمی صبر کنید

تعلیم و تربیت مهم‌ترین موضوع هر کشور بعد از امنیت است

مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین گفت: تعلیم و تربیت، مهمترین موضوع هر کشور بعد از امنیت است.