لطفا کمی صبر کنید

اجرای طرح با دستور شخص فرماندار

نماینده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران مخالف جمع‌آوری کودکان کار است، اما این طرح بادستور شخص فرماندار اجر شد.