لطفا کمی صبر کنید

«رابط ناشنوا»، ساعتی 50 هزار تومان