لطفا کمی صبر کنید

ادامه طرح همیار پلیس برای دانشجو‌معلمان و دانش‌آموزان دوم متوسطه در آینده‌ای نزدیک

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، گفت: به دنبال آن هستیم که طرح همیار پلیس را برای دانش‌آموزان سال دوم متوسطه در سطح ایده‌پردازی و برای دانشجومعلمان در سطح پژوهشی ادامه دهیم.