لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد

شاخص کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت سالم قرار دارد.