لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی باعث قطعی برق شد

آتش سوزی در خرمشهر سیم برق منازل را قطع کرد.