لطفا کمی صبر کنید

شهرداریها به سمت اداره شهر با مشارکت شهروندان حرکت کنند

معاون وزیر کشور با اشاره به محدودیتهای مالی دولت برای کمک به شهرداری ها گفت:شهرداری ها باید با اتکا به مشارکت شهروندان و با بهره گیری از منابع مردمی شهر را اداره و پروژه های شهری رااجراکنند.