لطفا کمی صبر کنید

قرائتی: به عهدی که با کفار هم بستید وفا کنید