لطفا کمی صبر کنید

تعیین حداکثر«مدت موقت»قراردادهای کار تاپایان سال

معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت ...