لطفا کمی صبر کنید

مرخصی اضطراری کارگران چیست و چگونه می‌توانند استفاده کنند؟

کارگران بر اساس ماده 73 قانون تامین اجتماعی به هنگام ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از 3 روز مرخصی اضطراری با استفاده از دستمزد را دارند.