لطفا کمی صبر کنید

شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده است.