لطفا کمی صبر کنید

بر هم زنندگان امنیت اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنیم/در مقابل اخلال گران نظم عمومی با اقتدار می‌ایستیم

زمینگیر کردن و پیگیری بر هم زنندگان امنیت اقتصادی مردم ، آنهایی که با برنامه ریزی و سوء استفاده از وضعیت موجود، بازار را به تلاطم می‌اندازند برای ما مهم است.