لطفا کمی صبر کنید

گران شدن مُردن، صحت ندارد/ قبرهای رایگان برای متوفیان تهرانی

خال گفت: «در قطعات بهشت زهرا قیمت قبر از صفر ریال تا حداکثر 16 میلیون تومان وجود دارد.»