لطفا کمی صبر کنید

مدارک علیه مجتمع توانبخشی امام علی(ع) جعلی بود/ مددکاران شاکی در صورت عدم اثبات محکوم به حد خواهند شد / مستند محکمه پسند وجود داشته باشد کمیسیون اجتماعی برخورد خواهد کرد

رستمیان گفت: « چنانچه فردی مدرک و یا مستندی در خصوص تخلفات مجتمع توانبخشی امام علی(ع) دارد نزد مقامات قضایی مراجعه کند و اگر نه، قذف چنانچه ثابت نشود مشمول مجازات حد است. اگر مستند محکمه پسندی وجود داشته باشد، کمیسیون اجتماعی بدون مسامحه وارد قضیه شده و با خاطیان برخورد جدی خواهد کرد.»