لطفا کمی صبر کنید

در نظام تعلیم و تربیت شکل گرفتن باید جایگزین شکل دادن شود

وزیر آموزش و پرورش درسفر یک روزه خود به استان اصفهان، در جمع معاونین آموزش ابتدایی و مسئولین آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: در مدارس ودر فرآیند تعلیم وتربیت باید شکل گرفتن را جایگزین شکل دادن کنیم و این نیاز جامعه امروز ماست.