لطفا کمی صبر کنید

تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس دربرخی نقاط تهران

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، گفت: بر اساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا وضعیت کیفی هوای برخی مناطق پایتخت طی امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.