لطفا کمی صبر کنید

امروز جامعه به نذر تخصص نیاز دارد / نذر فرهنگی شیرازه جامعه را حفظ می کند

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: در وضعیت فعلی جامعه ما باتوجه به وجود بحران ها و آسیب ها ، تنها چیزی که می تواند شیرازه ی جامعه را حفظ کند جریان هایی مثل نذر فرهنگی است.