لطفا کمی صبر کنید

عضویت مدیران کل زنان استانداری ها در کارگروه اشتغال روستایی

هیات وزیران امروز آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.