لطفا کمی صبر کنید

فقط روی بدنه 920 اتوبوس پایتخت تبلیغات وجود دارد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: از مجموع 6000 اتوبوس شهر تهران تبلیغات فقط روی بدنه 920 اتوبوس وجود دارد و این گونه نیست که همه اتوبوس های پایتخت با تبلیغات محصور شده باشند.