لطفا کمی صبر کنید

کدام گروه‌های خونی در برابر آلودگی هوا آسیب‌پذیرتر هستند؟

نتایج یک بررسی نشان داد افراد دارای گروه خونی A ،B یا AB در مقایسه با گروه خونی O بیشتر در معرض حمله قلبی در پی قرارگیری در معرض آلودگی هوا هستند.