لطفا کمی صبر کنید

استفاده از اطلس آسیب های اجتماعی در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده

سید رضا میرصادقی در سی و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، عنوان کرد: اطلس آسیب های اجتماعی در فرآیند نوسازی بافت های فرسوده مور استفاده قرار خواهد گرفت.