لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین سلاح سلطه گران، تفرقه افکنی است

رئیس قوه قضاییه بزرگترین سلاح امروز سلطه گران را تفرقه افکنی میان مسلمانان دانست و بر ضرورت وحدت در داخل و خارج از کشور میان مسلمانان و پرهیز از هرگونه نداهای تفرقه افکنانه تأکید کرد.