لطفا کمی صبر کنید

شهروندان موافق اخذ عوارض از خودروهای دولتی هستند

نتایج حاصل از شمارش آرای شهروندان تهرانی در نظرخواهی صورت‌گرفته در ایستگاه‌های مترو نشان می‌دهد اکثر پاسخگویان با دریافت عوارض بیشتر از خودروهای دولتی برای تقویت حمل و نقل عمومی موافق‌اند.