لطفا کمی صبر کنید

خیانت به آرشیو ذهنی جوانان

گفتم جریانی که غائله کوی را کلید زد دهها روزنامه داشت و از هیچ برای نظام مساله می سازد چطور تاکنون در هیچ جا علنی و رسمی اسمی از این شهدای خیالی نبرده است؟