لطفا کمی صبر کنید

جای خالی فرماندهی واحد در حادثه زلزله تهران

اقبال شاکری از عدم مدیریت واحد در هنگام وقوع زلزله، به لزوم پاسخگویی از جانب یک فرد به عنوان فرمانده میدان انتقاد کرد.