لطفا کمی صبر کنید

کتاب‌های «کمک آموزشی بخش فنی» پویایی ندارند

سرگروه داوران بخش اقتصاد، حسابداری و بازرگانی جشنواره کتاب رشد گفت: کتاب‌های کمک آموزشی بخش فنی، به رغم اهمیت‌شان از پویایی مورد انتظار برخوردار نیستند.