لطفا کمی صبر کنید

هوشیاری ملی را حفظ کنیم

محسن هاشمی رفسنجانی :در موقعیت هوشیاری ملی قرار داریم و ما اعضای شورا توصیه می کنیم که از فضای هیجانی پرهیز کنید چراکه باید ملتی واحد بمانیم تا از گزند دشمنان در امان باشیم.