لطفا کمی صبر کنید

علف و درخت چنار شایع ترین آلرژن تهران

مدیر اجرایی طرح شناسایی شایعترین آلرژن های استنشاقی تهران گفت: «براساس پژوهش انجام شده در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، علف شور(Russian thistle)، علف بره چمن زاری(Meadow Fescue) و درخت چنار شایع ترین آلرژن های استنشاقی در تهران هستند.»