لطفا کمی صبر کنید

36 دکل مخابراتی خود ایستا در پایگاه های مدیریت بحران نصب می شود

36 دکل مخابراتی خود ایستا با هدف تامین ارتباطات پایدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران نصب می شود.