لطفا کمی صبر کنید

جوانان ایرانی برای زندگی مشترک تربیت نمی شوند

رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران گفت : متاسفانه دختران و پسران ایرانی برای یک زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت های آن، آماده نمی شوند، در حالی که شروع زندگی مشترک مسئولیت های بسیاری را تحمیل می کند.