لطفا کمی صبر کنید

این استعفا را چند می فروشید؟/ متهم ردیف اول شهردارتهران است

آقای نجفی باید به افکار عمومی پاسخ دهد، چرا چنین فردی با این سطح از مشغله را برای معاونت فرهنگی شهرداری تهران در نظر گرفته است .