لطفا کمی صبر کنید

شهرداری با بارگذاری در پادگان06 مخالفت کند

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر از شهرداری تهران خواست با بارگذاری در پادگان 06 مخالفت کند.