لطفا کمی صبر کنید

روزی 7000 تماس با اورژانس تهران گرفته می شود

معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران گفت: روزانه به طور متوسط 7000 تماس با اورژانس تهران گرفته می شود که از این میان ۱۰۰۰ تماس آن مزاحم تلفنی هستند.