لطفا کمی صبر کنید

عذرخواهی بابت برنامه توصیه به ماساژ پای شوهر

صدای و سیمای یزد بابت بخش تقطیع شده از کارشناسی یک برنامه تلویزیونی از مخاطبان خود عذرخواهی کرد.