لطفا کمی صبر کنید

سهمیه ها ظرفیت دانشگاه های خوب را تحت تاثیر قرار می دهند