لطفا کمی صبر کنید

توضیح شرکت بهره برداری متروی تهران درباره علت بسته نشدن در یکی از قطارها

گیر کردن دکمه فلزی لباس در ریل راهنما، باعث بروز نقص فنی و کاور شدن در یکی ازقطاری متروی تهران شده بود.