لطفا کمی صبر کنید

معماران در حوزه فرهنگ و معماری رفوگر سنت هستند

معماری تاریخی و متسلسل ما اگرچه در زمان های مختلف، اشکال متفاوت به خود گرفته است اما کلیات آن حول یک محور کلی و استوار پایدار بوده و متعلق به مردم این مرز و بوم و بر طبق اقلیم و باورهای آنان است.